Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 – Üyeler “Asıl Üye” ve “Fahri Üye” şeklinde iki gruptur. Asıl üyeliğe ve fahri üyeliğe giriş şartları ve fahri üyelikten asıl üyeliğe geçiş şartları aşağıdaki gibidir.

Derneğin ilk genel kurul tarihine kadar ve ilk genel kurulda saptanan tarihe kadar üye olanlar KURUCU ÜYE’dir. Kurucu üyeler derneğe ve barınaklara yapacakları tüm ödemelerini diğer üyelere nazaran % 50 oranında yaparlar. Kurucu Fahri Üyeler, Asıl Üye olma şartlarını yerine getirdiklerinde Kurucu Asıl Üye olurlar. Kurucu Üyeler, dernek kuruluşunda, daha hiç barınak yokken umuda para ve emek harcamış üyeler olduklarından Kurucu Üyelikten doğan hakları dernek üyesi oldukları süre içinde kısıtlanamaz ve geri alınamaz. Kurucu üyelik Tüzel Kişi Fahri Üyeler için geçerli değildir.

3.1) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan en az amatör denizci ehliyeti olmak üzere özel kayıtlı deniz aracı kullanma ehliyetine sahip her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Derneğe bu şartları taşımak kaydı ile yabancı gerçek kişilerde üye olabilirler. Bu tip üyelere “ASIL ÜYE” ismi verilir.


3.2) Fahri üyelik için deniz aracı kullanma ehliyeti koşulu aranmaz. Deniz aracı kullanma ehliyetine sahip olmayan gerçek kişiler asıl üyelerin şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla fahri üyeliğe kabul edilirler. Derneğe bağışta bulunan gerçek kişiler asıl üyelerin şartlarını yerine getirmeseler bile fahri üyeliğe kabul edilebilir. Bu tür bağışların kabul edilmesi, bağışta bulunan gerçek kişinin fahri üyeliğe alınması Yönetim Kurulu yetkisindedir.


3.3) Tüzel kişiler derneğe hiçbir koşul ile asıl üye olamaz. Ancak, deniz sektörü ile ilgili tüzel kişiler ile deniz sektörü ile ilgili olsun veya olmasın derneğe bağışta bulunan tüzel kişiler fahri üyeliğe kabul edilebilir. Bu tür bağışların kabul edilmesi, bağışta bulunan tüzel kişinin fahri üyeliğe alınması Yönetim Kurulu yetkisindedir.


3.4) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, istenen bütün evrakların tamamlandığı ve dernek banka mevduat hesabına giriş ödentisi yatırıldığı tarihten itibaren 30 gün süre içinde Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karar verilir. Üyelik isteği ile ilgili kabul veya red sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğe üyeliği reddedilen kişinin mevduat hesabına yatırdığı giriş ödentisi geri ödenir. İsteğin reddedilmesi halinde, istekliye red nedeninin bildirilmesi zorunlu değildir.


3.5) Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelerin Sınıflandırılması ve Sınıf Kodları

3.6) Üyeler genel olarak aşağıdaki gibi iki grupta sınıflanır;.


3.6.1) Fahri Üyeler.
3.6.2) Asıl Üyeler.

3.7) Fahri Üyeler aşağıdaki gibi sınıflanırlar.


3.7.1) Gerçek Kişi Kurucu Fahri Üyeler – Kodu : KFG
3.7.2) Gerçek Kişi Fahri Üyeler – Kodu : FG
3.7.3) Tüzel Kişi Fahri Üyeler – Kodu : FT

3.8) Asıl üyeler aşağıdaki gibi sınıflanırlar.


3.8.1) Teknesi Olmayan Kurucu Asıl Üyeler – Kodu : KAZ,
3.8.2) Teknesi Olmayan Asıl Üyeler – Kodu : AZ,
3.8.3) Teknesi Olan Kurucu Asıl Üyeler – Kodu : KA,
3.8.4) Teknesi Olan Asıl Üyeler – Kodu : A,

3.9) Teknesi olan asıl ve fahri üyeler, teknelerinin bir barınağa bağlı olup olmadığına göre aşağıdaki gibi sınıflanırlar.


3.9.1) Teknesi Bir Barınağa Bağlı Olmayan Üyeler ; Bu üyelerden Fahri Üyeler tüzüğün “3.7.1” ve “3.7.2” maddelerdeki şekilde tanımlanır ve kodlanır. Bu üyelerden Asıl Üyeler tüzüğün “3.8.3” ve “3.8.4” maddelerindeki şekilde tanımlanır.
3.9.2) Teknesi Bir Barınağa Bağlı Olan Üyeler ; Bu üyeler tüzüğün 3.10 maddesinde yazılı olan şekilde tanımlanır ve kodlanır.

3.10) Teknesi bir barınağa bağlı olan üyeler aşağıdaki şekilde sınıflanırlar. Bu üyeler genel olarak:
• Barınak Yatırımlarına Katılan Üyeler,
• Barınak Yatırımlarına Katılmayan Üyeler
şeklinde iki sınıf içinde sınıflandırılır.


3.10.1) Barınaklı Kurucu Yatırıma Katılan Asıl Üyeler – Kodu : BYKA
3.10.2) Barınaklı Kurucu Yatırıma Katılan Fahri Üyeler – Kodu : BYKF
3.10.3) Barınaklı Kurucu Asıl Üyeler – Kodu : BKA
3.10.4) Barınaklı Kurucu Fahri Üyeler – Kodu : BKF
3.10.5) Barınaklı Asıl Üyeler – BA
3.10.6) Barınaklı Fahri Üyeler – BF

3.11) Teknesi bir barınağa bağlı olan üyeler, yukardaki sınıflandırmaya ilaveten, teknelerinin boyları ve enleri dikkate alınarak m2 hesabına göre ve girdikleri barınak özelliklerine göre ayrıca sınıflandırılabilirler veya bu sınıflandırma yerine tarifelendirilebilirler. Bu sınıflandırma işini Yönetim Kurulu yapar. Sınıflandırma üyelerin teknelerinin barınağa giriş ödentilerinin miktarı ile yıllık aidat miktarını çeşitlendirir.

3.12) Üyeler derneğe farklı aidat ödemeleri yapsada, dernek içinde bütün asıl üyeler seçme ve seçilme hakları açısından eşit haklara sahiptir. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Ancak, fahri üyeler ile asıl üyeler derneğin verdiği ve vereceği hizmetlerden yararlanma açısından eşit haklara sahiptir.

3.13) Bir teknenin birden fazla maliki olması halinde, maliklerden biri “tekneli üye” statüsünde asıl üye olarak kaydedilir. Diğer malikler durumlarına göre “Fahri Üyelik” veya “Teknesiz Asıl Üyelik” statülerinden birini tercih ederek üye olabilirler.