YÖNETİM KURULU'NDAN DUYURU (04.07.2015 -1)

Yönetim Kurulu 5 inci Yedek Üyesi ALİ ŞENALP, Yönetim Kurulumuzun 12 sayılı 30.06.2015 tarihli disiplin kararı ile Tüzüğümüzün 5 inci maddesinin "f" ve "g" bentleri hükümlerine istinaden Derneğimiz üyeliğinden kesin olarak çıkarılmıştır.


Üç sayfalık Yönetim Kurulu metni aşağıdadır.


Saygılarımızla,
AdbDer
AMATÖR DENİZCİLER BARINAK DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak üyelerimizden ALİ ŞENALP ile ilgili Yönetim Kurulumuzun yürüttüğü disiplin soruşturmasını görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hilmi Atilla ÖZBANK müşteki sıfatı ile 10.06.2015 tarihinde şikayette bulunduğundan ve konuya taraf olduğundan toplantıya katılmamıştır.

1) Öncelikle Müşteki ile Ali Şenalp arasındaki hadisede, Müşteki’nin eylemleri incelenmiştir. Müşteki ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hilmi Atilla ÖZBANK’ın (Bundan sonra müşteki olarak anılacaktır) kendisine ait facebook sayfasında HDP’ye oy verenler hakkında yayın yapması, sayfanın kendisine ait olması nedeniyle Derneğimizi ilgilendirmemektedir. Diğer yandan Müşteki’nin kendi facebook sayfasına paralel ve bağlı olarak açmış olduğu facebook dernek sayfaları yine müşteki’nin kontrolünde olduğundan ve bu sayfalarda derneğin doğrudan mülkiyet hakkı bulunmadığından, kendisine hakaret eden bir üyeyi bu sayfalardan silmesi gereksiz diyalogları engellemek amacına uygun olarak olağan, doğru ve gerekli bir müdehale olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Müşteki Başkan, Ali Şenalp’i Mühendisler Komisyonundan azletmiştir. Müşteki bu hususu açık bir surette dilekçesinde belirtmiştir. Komisyon üyelerini Başkan sıfatı ile kendisi tayin etmiş ve aynı yetkiyle Ali Şenalp’i komisyondaki görevinden azletmiştir. Müşteki’nin bu eyleminin Başkan’lığından kaynaklanan bir hak olduğu, ayrıca hiç kimsenin kendisine hakaret eden bir kimse ile çalışmak zorunda olmadığı gerekçesi ile eylemin doğru, haklı ve gerekli bir müdahale olduğu değerlendirilmiştir.

2) Müşteki dilekçesinde “Ali ŞENALP’in kendisine telefonda terbiyesiz diyerek hakaret ettiğini, bu hakareti ispatlayamayacağını, bu nedenle ve muhtemelen HDP ye oy vermesi nedeniyle dernekten ihracının mümkün olmadığını” açık şekilde bildirmiştir. Ancak 10.06.2015 tarihinde saat 16.46 da gönderdiği SMS mesajında “Sen istifa istedin diye istifa edecek değilim. Saygısızlığa devam ediyorsun. Buranın sahibi değilsin” şeklindeki ifadelerin 5 inci madde kapsamına girip girmediği konusunda karar verilmesini istemiştir. Mesaj Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından zapta alınarak doğruluğu saptanmıştır. “Saygısızlığa devam ediyorsun. Buranın (Derneğin) sahibi değilsin” ibaresinin 1 üyenin Başkana yönelik dikkat çekici ve incelenmesi gereken konu olduğu değerlendirilerek müştekinin dilekçesi gündeme alınmıştır.

3) Ali ŞENALP, 15.06.2015 tarihinde saat 08.15 de bütün dernek üyelerine bir e-posta göndermiştir. Bu e-posta Yönetim Kurulu tarafından müştekinin isteği olmadan re’sen gündeme alınmış ve incelenmiştir. Bu e-postada Ali Şenalp’in Müştekiye telefonda “Yaptığının densizlik, terbiyesizlik olduğunu söyleyip telefonu kapattım…” şeklinde ifadesi vardır ve bu ifade Müştekinin dilekçesinde ifade ettiği ve ispat edemeyeceğini belirttiği iddiasının ispat edici delili olarak kabul edilmiştir. Ayrıca e-posta da aşağıdaki ifadeler de dikkate alınmıştır.


• Telefondan “Sen istifa istedin diye istifa edecek değilim. Saygısızlığa devam ediyorsun. Buranın sahibi değilsin” şeklinde SMS mesajı gönderdiğini beyan ederek Yönetim Kurulu tarafından Müştekinin telefonundan saptanmış mesajı teyit edilmiştir.
• “Atilla beyin had tanımazlığı”
• “Evet, sizlerin de göreceği gibi olay gerçekten patolojik bir hal almıştı.”
• “derneğin başkanlığını yapan arkadaşımızın böylesi nefret dolu bir psikoloji içinde olması”
• “Bir yandan böylesi nefret ve düşmanlığı körükleyerek…”
• “Öncelikle Atilla beyin muhtemelen kendisine de zarar veren böylesi bir ruh halinden çıkmasına yardımcı olmak gerek”

Yukardaki bu ifadeler de dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz konuyu görüşmüştür.

4) Tüzügümüzün “Üyelikten Çıkarılma” başlıklı 5 inci maddesinin “f” bendinde “Dernek bünyesinde ve dernek olanaklarını kullanarak dernek amaçları dışında faaliyette bulunmak,” “g” bendinde “Dernek üyelerinden bir veya birkaçına hakaret etmek, saygısız ve gayrınazik davranmak, küçültücü ve alaycı hitaplarda bulunmak,” ibaresi vardır. Yine aynı maddenin sonunda “Yukarıda sayılan durumlardan birinin en az üç üyenin imzaladığı tutanak ile tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.” Hükmü vardır.

5) Soruşturmamıza konu olan olayda bütün üyelere gönderilmiş bir e-posta mevcut olduğundan 3 imzalı tutanağa gerek görülmemiştir.

KARAR

6) Derneğimizin Başkanı Hilmi Atilla ÖZBANK, diğer derneklerin başkanları gibi olağan bir başkan değildir. Bu derneğin Türkiye’de ve Dünya’da başka bir örneği yoktur. Bu dernek fevkalade özel ve önemli bir yatırım kuruluşudur. Hilmi Atilla ÖZBANK derneğimizin KURUCU BAŞKANI’dır. Derneği kurma fikri Başkanımıza aittir. Derneği kuran, tüzüğünü yazan, yönetmeliklerini yazan, bu dernekteki üyelerin tamamını üye kaydeden, ilk genel kurulu zorlayarak gerçekleştiren, derneğin politikalarını saptayan, rotasını çizen, mali işlerini yöneten, bir gayrımenkulü ve merkezi olmayan derneğimize kendi evini kira almaksızın merkez yapan, kuruluşundan önce cebinden para harcayan, ilk aidatı hiçbir kesinti yapmaksızın tam olarak ödeyen Kurucu Başkanımıza ve ondan sonra Başkan olacaklara ve Başkanlık Makamına yönelik saldırıların ve saygısızlıkların tamamına hep birlikte karşı koymanın derneğimiz üyelerinin tamamının görevi olduğuna, bütün üyelerin birbirlerine ve Dernek Başkanı ile Başkanlık makamına her zaman ve her yerde, dernek içinde ve dışında saygılı davranmasının tam bir zorunluluk olduğuna OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

7) Yapılan soruşturmada Dernek Başkanı müştekinin Ali Şenalp’e yönelik bir hakaretine ve tüzüğün 5 inci maddesinin “g” bendine giren bir hitabına rastlanmamıştır. Hiç kimsenin kendisine “terbiyesiz” diyerek hakaret eden birisi ile çalışması beklenemez ve Dernek Başkanı’da bu nedenle Ali ŞENALP’i atamış olduğu Mühendisler Komisyonundan azletmiştir. Bu eylemin müşteki Başkanın hakkı ve görevi olduğuna OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

8) Üyelerimizden Ali ŞENALP’in bütün üyelere e-posta göndererek, Müşteki ile arasındaki kişisel çekişmeyi dernek bünyesine intikal ettirmesi, Tüzüğün 5 inci maddesinin “f” bendinde açıklanan dernekten çıkarılma sebebi ile uyuştuğu sabit olduğundan, ALİ ŞENALP’in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkartılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

9) Üyelerimizden Ali ŞENALP’in bütün üyelere gönderdiği e-postada Dernek Başkanı Müşteki hakkında bu kararın 3 üncü maddesinde belirtilen ifadeleri ile bütün dernek üyeleri nezdinde Dernek Başkanımızın itibarına yönelik saldırıda bulunduğu, hakaret ettiği, saygısız ve gayrınazik, küçültücü ve alaycı hitaplarda bulunduğu ve telefonda kendi e-postasında itiraf ettiği üzere “terbiyesiz” diyerek hakaret ettiği sabit olduğundan ve bu eylemi Tüzüğün 5 inci maddesinin “g” bendinde açıklanan dernekten çıkarılma sebebi ile uyuştuğu sabit olduğundan, ALİ ŞENALP’in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkartılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

10) Bu kararın, konunun bütün üyelere intikal etmesi nedeniyle web sitesinde ve facebook sayfasında ilan edilerek bütün üyelere duyurulmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

11) Halen teknesi ile Türkiye’ye dönüş yolunda olan ve mesajlaşma tarihlerinde İspanya kıyılarında olan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Cengiz KIZILTAN da soruşturma safhalarından bilgilendirilmiş ve görüşlerini bildirmiştir. Karar müsvettesi yazıldığında bütün maddelerine katıldığı ve onayladığı yönünde kendisinden mesaj alınmıştır.

İlker EKER - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Harun MEHDİ - Yönetim Kurulu Sekreteri

Tamer ALPGİRAY - Yönetim Kurulu Saymanı