Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 – Türkiye genelinde Amatör Denizcileri bir çatı altında toplamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak Amatör Denizciliğin gelişmesi yönünde projeler üretmek, bu konuda gerek sivil toplum kuruluşları tarafından, gerekse kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan projelere ortak ve destek olmak, denizde yaşamayı bir hayat tarzı olarak benimsemiş olan Amatör Denizcilerin teknelerinin denizde barınma, karada kışlama ve bakım ihtiyaçlarının mümkün olduğunca ucuz ve hatta bedava karşılanmasına olanak yaratmak için barınak ve çekek yeri temin etmek, tesis etmek, kurmak ve idare etmek işleriyle uğraşarak yok olma aşamasındaki Amatör Denizciliği yaşatmak amacıyla kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek üzere;

a) Devlet yetkilileri ile görüşmeler yaparak, devlet olanaklarının amatör denizcilere barınak ve çekek yerleri tahsis edilmesi konusunda kullanılmasını sağlamak, amatör denizciliğe özel mevzuat ve yasaların çıkmasına çalışmak.

b) Marinalar ile toplu pazarlık yaparak fiyatların dernek üyeleri için makul düzeylere indirilmesini sağlamak.

c) Kullanılan ve balıkçılık ve/veya su ürünleri kooperatifleri veya bir kuruluş tarafından yönetilen balıkçı barınakları içinde yer aramak, atıl yer ve boş kapasite bulunan balıkçı barınağı yöneticisi durumundaki kooperatifler veya kuruluşlar ile anlaşmalar yapmak.

d) Kullanılmayan, atıl durumdaki ve bir kuruluş tarafından yönetilmeyen balıkçı barınaklarını saptamak, kullanılabilecek durumda olanların kullanımını ve yönetimini derneğe almak, kullanılamayacak durumda olanları kullanılabilir hale getirilebilecekse yönetimini almak ve kullanılır hale getirmek, kullanıma açmak ve yönetmek.

e) Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahillerinde, dernek üyelerinin teknelerinin her türlü hava koşulunda barınabileceği koyları saptamak ve buraları dernek üyelerinin teknelerini barındırabilecek barınak haline getirmek, bu barınakları yönetmek.

f) Dernek bütçesi veya üyelerin proje bazında toplayacakları paralardan oluşan bütçenin yeterli olması halinde barınak inşa edilebilecek araziler satın almak ve bu arazilerin içinde barınak havuzları ve çekek yerleri oluşturmak, yine bütçe imkanları doğrultusunda barınaklar inşa etmek. Bu amaçla dernek ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri satın alabilir veya imal edebilir, imal ettirebilir.

g) Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahillerinde yeterli barınak imkanları bulunamadığı takdirde, dernek Yunanistan'a ait Türkiye kıyılarına yakın Ege adalarında da barınma imkanlarını arayabilir.

h) Dernek amacını gerçekleştirmek üzere konferans ve panel gibi çalışmaları düzenleyebilir, gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edebilir, dokümantasyon merkezi oluşturabilir, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarabilir veya ilanlar verebilir.

i) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, mülkiyetindekileri gerektiğinde satmak, kiraya vermek, ihtiyaç duyduğu ve satın alamadıklarını kiralamak, dernek lehine gerçek veya üçüncü şahısların mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. 

j) Dernek gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir, yurt içinden ve yurt dışından gerçek ve tüzel kişilerden bağış kabul edebilir.

k) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi ve dernek gelirlerini arttırmak için ihtiyaç duyduğu iktisadi işletmeleri kurmak, ticari, sanayi ve hizmet alanlarında faaliyet gösterecek sermaye şirketleri ve kooperatif kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, gerektiğinde bir sermaye şirketinin hisselerinin tamamını satın almak veya bağış olarak hisse senedi veya hisse kabul etmek.

l) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

m) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.

n) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

o) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

ö) Gerekli görülen yerlerde şube ve/veya temsilcilikler açmak, personel istihdam etmek.

p) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

r) Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

s) Dernek amaçlarına ulaşmak için üyeler içinden çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

ş) Dernek, barınakların ve çekek yerlerinin idaresi, düzeni, üyelerin disiplini, derneğin ve tesislerinin denetlenmesi, çalışma grupları ve komisyonların çalışması, derneğin çalışması ve benzeri gerekli görülen  konularında ve ihtiyaç duyulacak diğer konularda yönetmelikler çıkartabilir.

 

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, amacı doğrultusunda  yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterebilir.