Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

a) Dernek tüzüğüne ve yönetmeliklerine aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

f) Dernek bünyesinde ve dernek olanaklarını kullanarak dernek amaçları dışında faaliyette bulunmak,

g) Dernek üyelerinden bir veya birkaçına hakaret etmek, saygısız ve gayrınazik davranmak, küçültücü ve alaycı hitaplarda bulunmak,

h) Dernek içinde denizcilik dayanışma ruhuna aykırı tutum ve davranış göstermek, siyasi, dini, etnik propaganda yapmak,

i) Dernek bünyesinde ticari faaliyet yapmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin en az üç üyenin imzaladığı tutanak ile tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten çıkartma ve diğer konuları kapsayan bir Disiplin Yönetmeliği ve Disiplin Kurulu oluşturulana kadar bu madde hükümlerini Yönetim Kurulu uygular ve Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul kararı ile kesinleşir. Disiplin Yönetmeliği ve Disiplin Kurulu oluşturulana kadar verilecek disiplin cezaları şunlardır;

  • Sözlü uyarı. (Yazılı olarak bildirilir.)
  • Yazılı uyarı.
  • Kınama.
  • Ağır Kınama.
  • Üyeliğin bir süre için askıya alınması. (Belirlenecek süre içinde bu ceza asıl üye haklarından yararlanmama sonucunu doğurur. Oy kullanamaz, Seçimlerde aday olamaz ve aday gösteremez, aday gösterilemez. Süre 3 yıldan az, 6 yıldan fazla olamaz. Ceza kaldırılamaz.)
  • Üyeliğin süresiz askıya alınması. (Üyenin üyeliği devam ettiği müddetçe bu ceza asıl üye haklarından yararlanmama sonucunu doğurur. Oy kullanamaz, Seçimlerde aday olamaz ve aday gösteremez, aday gösterilemez. Bu ceza 10 yıl geçtikten sonra Yönetim Kurulu önerisi ile sadece Genel Kurul tarafından kaldırılabilir.)
  • Üyelikten çıkarılma.

Verilen cezaların tamamı üyeye yazılı olarak bildirilir.