Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a) Gerçek Kişi Fahri Üyeler Ödentisi : 100.- TL (Yüz Türk Lirası) dan az olmamak kaydıyla diledikleri miktarda ödenti yaparak üyeliğe müracaat ederler. Üyelikleri Yönetim Kurulu’nca kabul edilen Gerçek kişi fahri üyeler giriş ödentisi dışında herhangi bir ödenti veya yıllık aidat ödemezler. Gerçek kişi fahri üyelerin asil üyeliğe geçişlerinde, girişte ödedikleri rakamlar asil üyeliğe geçişte ödeyecekleri rakamların hesabında dikkate alınarak tenzilat yapılır.

 

b) Tüzel Kişi Fahri Üyeler : Tüzel kişiler, 10.000.- TL (Onbin Türk Lirası) rakamından az olmamak kaydıyla yapacakları ödenti, ayni veya nakdi bağış ile fahri üyeliğe Yönetim Kurulu’nca kabul edilebilirler. Tüzel Kişi fahri üyeler yıllık aidat ödemezler.

 

c) Teknesi Olmayan Asıl Üyeler:

1) Giriş ödentisi olarak 100.-TL (Yüz Türk Lirası) ödeme yaparlar.

2) Yıllık aidat olarak 100.- TL (Yüz Türk Lirası) ödeme yaparlar.

 

d) Teknesi Olan Asıl Üyeler:

d.1)Teknesi Barınağa Bağlı Olmayan Asıl Üyeler:

d.1.1)Giriş ödentisi olarak 250.- TL (İkiyüzelli Türk Lirası) ödeme yaparlar.

d.1.2)Yıllık aidat olarak 250.- TL (İkiyüzelli Türk Lirası) ödeme yaparlar.

d.1.3)Üyenin teknesi barınağa bağlanacağı zaman hesaplanacak giriş ödentisinden, üyeliğe girişte ödenen ödenti tenzil edilir.

d.1.4) Üyenin teknesi barınağa bağlanacağı zaman hesaplanacak yıllık aidatından, üyeliğe ilk girişten barınağa bağlanmasına kadar geçen sürede ödenen yıllık aidatlar tenzil edilir.


d.2) Teknesi Barınağa Bağlı Asıl Üyeler: Bu üyeler, tüzüğün 3 üncü maddesinde belirtilen sınıflandırma dikkate alınarak her barınak için ayrı ayrı ve aşağıdaki esaslara uygun şekilde sınıflandırılarak ödemelerini yaparlar. Konu hakkında Yönetim Kurulu Yönetmelik yapmaya ve yapılmış yönetmelikleri değiştirmeye yetkilidir.


d.2.1) Teknesi barınağa bağlanacak üyeler aşağıdaki ödemeleri yaparlar.
• Barınak tesis yatırımına katılan üyeler, bir kereliğine ve sadece barınağa girişte yatırıma katılma tutarı dahil teknelerinin m2 alanlarına göre hesaplanacak “Barınağa Giriş Ödemesi” yaparlar.
• Barınak tesis yatırımına katılmayan üyeler, bir kereliğine ve sadece girişte yatırıma katılma tutarı hariç teknelerinin m2 alanlarına göre hesaplanacak “Barınağa Giriş Ödemesi” yaparlar. Hesaplanacak bu rakam barınak tesis yatırımına katılan üyeler için hesaplanacak rakamın % 50 si oranındadır.
• Barınak tesis yatırımına katılan üyeler, barınağa giriş yılı dahil barınakta kaldıkları her yıl için teknelerinin m2 alanlarına göre hesaplanacak “Dernek Yıllık Aidatı” ve “Tekne Bağlama Ödentisi” toplamını öderler. Hesaplanacak bu rakam barınak tesis yatırımına katılmayan üyeler için hesaplanacak rakamın % 50 si oranındadır.
• Barınak tesis yatırımına katılmayan üyeler, barınağa giriş yılı dahil barınakta kaldıkları her yıl için teknelerinin m2 alanlarına göre hesaplanacak “Dernek Yıllık Aidatı” ve “Tekne Bağlama Ödentisi” toplamını öderler.
• Kurucu üyeler yukarıdaki bütün rakamların % 50 sini öderler.
• Teknesini değiştiren ve tekne boyu küçülen üyelere, teknesi büyükken ödediği tutarlar iade edilmez.
• Teknesini değiştiren ve tekne boyu büyüyen üyeler, teknesi küçükken ödediği rakamlar tenzil edilerek, teknesinin büyüdüğü tarihteki şartlara uygun ek ödemeleri yaparlar.


d.2.2) Yönetim kurulu tekne metrekaresi (m2) üzerinden ve Türk Lirası cinsinden, her barınak için ayrı ayrı “Barınağa Giriş Ödentisi” ve “Dernek Yıllık Aidatı” ile “Tekne Bağlama Ödentisi” toplamı ödemeleri için rakam tespit eder.

 

d.2.3) Barınağa giriş ödentileri aşağıdaki tablodaki kıstaslara göre yapılır.

     Üye Sınıf Kodu         Barınak Giriş Ödentisi Katsayısı
 BYKA ve BYKF 200
BKA ve BKF 100
BYA ve BYF 400
BA ve BF  200

 

d.2.4) “Dernek Yıllık Aidatı” ve “Tekne Bağlama Aidatı” toplamı aşağıdaki tablodaki kıstaslara göre yapılır.

 


Üye Sınıf

Kodu

 “Dernek Yıllık Aidatı” ve

“Tekne Bağlama Ödentisi”

Toplamı Katsayısı

   BYKA ve BYKF    100
BKA ve BKF 200
BYA ve BYF 200
BA ve BF 400

 

Fahri üyeler, bu fıkrada tanımlanan ödemelerinin toplamını “Tekne Bağlama Ödentisi” adı altında yaparlar.

d.2.5) “Tekne Bağlama Ödentisi” barınakların genel idare giderleri karşılığı tahsil edileceğinden, bu işi yapmak için kurulacak derneğin iktisadi işletmesi veya iktisadi işletme niteliğindeki ve % 100 oranında sermayesi derneğe ait olacak sermaye şirketine ödenir.


e) Yönetim Kurulu, 365 gün teknesinde yaşayan asıl üyelere barınaklarda Temsilcilik ve diğer görevleri verdiğinde, bu asıl üyeler için maaş bağlanmış olsun veya olmasın ödemeleri gereken “yıllık aidat” ve “tekne bağlama ödentisi” altında müstakil “yıllık aidat” ve “tekne bağlama ödentisi” saptayabilir veya bu ödemeleri görev süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla sıfırlayabilir.


f) Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul tarafından onaylanması ile, amatör denizciliğin gelişmesine katkısı olan asıl üyeler için giriş ödentisi, yıllık aidat ve tekne bağlama ödentisi tutarlarını sıfır olarak tespit edilebilir. Bu hakkın devamı, asıl üyelerin vefatını takiben Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulca onaylanması ile birinci derece mirasçı olan eş ve çocukları için bir tekne ile sınırlı olarak devam ettirilebilir.


g) Tekne Çekek ve Kışlama Ödentisi;
Tekne çekek ve kışlama ödentileri, bu maddenin “d.2” fıkrasındaki sınıflandırmaya uygun şekilde Genel Kurul tarafından veya Genel Kurulca verilecek yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu tarafından saptanır.


h) Genel Kurul yukarda belirtilen rakamları her zaman sıfırlayabilir, arttırabilir, yeniden tespit edebilir. Genel Kurul tarafından verilecek yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu yukarda belirtilen rakamları sıfırlayabilir, arttırabilir, yeniden tespit edebilir.


i) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si her ayın bitimini izleyen ayın ilk 10 gününde genel merkeze gönderilir.


j) Gerçek ve tüzel kişiler ile dernek üyelerinin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.


k) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.


l) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.


m) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.


n) Derneğin iktisadi işletmeleri ve hissedarı olduğu sermaye şirketlerinden elde edilen gelirler.


o) Diğer gelirler.