Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 22 – Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Derneğe giriş ödentisi ve yıllık aidat borcu olan üyeler, şube genel kuruluna katılsalar bile oy kullanamazlar, görüş bildiremezler, konuşma yapamazlar genel kurul divanı dahil dernek organlarına ve delegeliğe seçilemezler. Toplantı yeter sayısının tespitinde dikkate alınmazlar.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Şube Yönetim Kurulunda iki dönem Asıl üye olarak görev yapanlar, en az bir dönem şube yönetim kurulu ile şube denetim kuruluna seçilemezler ve aday olamazlar, aday gösterilemezler. Ancak, bir dönem beklemeksizin Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Denetim Kuruluna seçilebilirler, aday olabilirler, aday gösterilebilirler.

Şube Denetim kurulunda iki dönem Asıl üye olarak görev yapanlar, en az bir dönem şube denetim kurulu ile şube yönetim kuruluna seçilemezler ve aday olamazlar, aday gösterilemezler. Ancak, bir dönem beklemeksizin Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Denetim Kuruluna seçilebilirler, aday olabilirler, aday gösterilebilirler.